آرزوهای بلند

بسم الله تقریباً هر برنامه ی علمی که در سال جدید دارم به دنیای مهندسی برمی گردد. مطالعه حرفه ای مدیریت پروژه و ms project آموزش پریمیر آموزش برنامه نویسی اندروید.