RSS Feed

‘شهرداری قم’

 1. بوی ورشکستگی

  اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۸ توسط مرتضی م

  بسم الله

  وقتی بوی ورشکستگی هر سازمان / شرکت یا دفتری بلند می شود کارکنان دو دسته می شوند.

   

  ۱- وفاداران.

  تا آخرین لحظات پای کار می مانند. سعی می کنند آن مرکز را زنده نگه دارند. با تمام سختی هایش کنار می آیند ، بعضاً هم یا موفق می شوند، یا با چندین ماه حقوق عقب مانده، بیکار می شوند و دنبال کار دیگری می دوند.

   

  ۲- منفعت طلبان.

  هیچ چیزی برای آن ها مهم تر از تامین معیشت شان نیست. اصلا سر رزق و روزی خانه شان ریسک نمی کنند و تا ورشکستگی رخ نداده خودشان را از مخمصه خلاص می کنند.

   

  بنده از این طیف دوم بودم. در راستای شهرداری رفتن ام.


 2. ساختار شکست پروژه

  اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۸ توسط مرتضی م

  بسم الله

  رفتم مصاحبه، ازم پرسید اونجا چکار می کردی؟

  گفتم همین ساختار شکست پروژه که رو تخته تون نوشتی، داشتم برای اردو می نوشتم.

   

  گفت خیلی هم عالی. دهن اش آب افتاد و گفت برای ما هم بیا ساختار شکست بنویس!